دوره آموزشی استاندارد حسابرسی ۲۵۰- ارزیابی رعایت قوانین و مقررات

۹,۰۰۰ تومان

استاندارد حسابرسی 250

ارزیابی رعایت قوانین و مقررات